Onze antwoorden op het Kieskompas

Onze antwoorden op het Kieskompas

Voor de verkiezingen op 24 november kan iedereen weer gebruik maken van het kieskompas. Omdat je vast niet de tijd hebt ons hele verkiezingsprogramma door te lezen, geven we hieronder simpel en begrijpelijk antwoord op de stellingen. Wil je toch ons hele verkiezingsprogramma lezen? Klik dan hier.

Stelling 1: Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat dat ten koste van het buitengebied.

Helemaal mee eens. Iedereen moet een plek kunnen vinden in Dijk en Waard. We zijn één van de snelst bouwende gemeenten van Noord-Holland en om starters weer een kans te geven heeft de VVD een zelfbewoningsplicht ingevoerd. Toch is het nog niet genoeg. Het enige dat de gemeente verder kan doen is bouwen: 10.000 extra woningen. Bouwen in het buitengebied zorgt dat er sneller meer woningen bij komen. Bouwplannen moeten wel passen bij het karakter van onze dorpen. Woontorens zijn in het stationsgebied heel logisch, in Oudkarspel niet.

Stelling 2: Minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn (2/2)

Helemaal niet mee eens. Het probleem van onze sociale huurwoningen is niet dat we er te weinig hebben, maar dat de woningmarkt compleet vastgelopen is. De VVD wil daarom 10.000 extra woningen bouwen zodat Dijk en Waarders die te veel verdienen voor een sociale huurwoning weer door kunnen. Ook geven wij mensen in een sociale huurwoning de mogelijkheid om een volgende stap te maken, bijvoorbeeld door het kopen van hun sociale huurwoning. Daarmee kunt u blijven genieten van uw huis en kan er een nieuwe sociale huurwoning voor teruggebouwd worden.

Stelling 3: In plaats van sociale huurwoningen moeten er meer koopwoningen worden gebouwd.

Helemaal mee eens. Heel veel jongeren en gezinnen willen een eigen huis kopen, maar kunnen dat nu niet vanwege de crisis op de woningmarkt. Meer betaalbare koopwoningen en gezinswoningen zorgt voor doorstroming op de woningmarkt. Alleen op die manier lossen we het woonprobleem op en kan iedereen hier weer een thuis vinden.

Stelling 4: Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen geen voorrang krijgen op een sociale huurwoning.

Helemaal mee eens. Vluchtelingen uit onveilige landen vangen we op, ook in Dijk en Waard. Dat gaat al jaren heel goed. Dat houdt niet in dat zij voorrang moeten krijgen op onze eigen inwoners. Daarom schaffen we de voorrang voor statushouders af. Met kleinschalige en tijdelijke flexibele huisvesting zorgen we ervoor dat statushouders een plek kunnen krijgen in onze gemeente en ze integreren in de samenleving.

Stelling 5: De gemeente moet geld investeren in tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.

Niet mee eens. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Wat de VVD betreft moet de gemeente wel zo goed mogelijk meedenken met bedrijven om dat mogelijk te maken. Belemmerende en onnodige regels halen we weg, zodat bedrijven de broodnodige arbeidsmigranten hier zonder problemen heen kunnen halen.

Stelling 6: Fietsers moeten voorrang krijgen, ook als dit ten koste gaat van de doorstroming van het autoverkeer.

Neutraal. In Dijk en Waard kan iedereen veilig van A naar B. Daar investeert de VVD dan ook in. We kiezen voor betere fietsverbindingen en meer aandacht voor verkeersveiligheid op kruispunten. Zo kunnen onze kinderen veilig naar school. Op sommige plekken moeten fietsers voorrang krijgen, op andere plekken juist de auto. We gebruiken ons gezond verstand, maken gebruik van adviezen van experts en gaan in gesprek met de buurt voor de beste oplossing.

Stelling 7: Er mogen meer parkeerplaatsen komen, ook al gaat dit ten koste van openbaar groen in de wijk.

Mee eens. Iedereen kan blijven parkeren in de eigen buurt. In woonwijken met parkeerproblemen gaan we op zoek naar extra parkeermogelijkheden. Tegelijkertijd willen we dat dit zoveel mogelijk groene parkeerplaatsen worden. Op die manier komen er meer parkeerplaatsen én meer groen in de wijk.

Stelling 8: De gemeente moet extra geld investeren om Dijk en Waard beter doorvaarbaar te maken.

Helemaal mee eens. Om te kunnen blijven genieten van onze natuur en recreatie op het water mogelijk te houden, is het noodzakelijk te investeren in de doorvaarbaarheid.

Stelling 9: De gemeente Dijk en Waard moet experimenteren met het basisinkomen.

Helemaal niet mee eens. Gratis geld bestaat niet. Mensen die om wat voor reden dan ook hun baan kwijtraken, helpen we zo snel mogelijk weer naar een baan. Een uitkering is een trampoline die je helpt terug te komen, geen net waar je in blijft hangen. Daarom moet een uitkering er uiteindelijk op gericht zijn om weer een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Dat is goed voor je eigenwaarde en voor de samenleving.

Stelling 10: Op kunst en cultuur mag worden bezuinigd.

Mee eens. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor onze samenleving. Cultuur stimuleert onze creativiteit en creativiteit zorgt voor innovatie. Het is geen voorrecht van een beperkte groep mensen, maar voor ons allemaal. De VVD Dijk en Waard vindt dat culturele organisaties bij een subsidieaanvraag moeten laten zien hoe ze hun best gaan doen om eigen inkomsten binnen te halen. Het is voor de VVD geen taboe om op cultuur te bezuinigen als het echt moet. Door meer creativiteit van onze culturele organisaties te vragen, kunnen we geld besparen. Dat zetten we in zodat ieder kind de eindmusical van groep 8 in een van onze theaters kan spelen.

Stelling 11: De gemeente moet geld uittrekken om MBO studenten te begeleiden bij het vinden van een stage.

Mee eens. Dijk en Waard moet goed zijn voor onze lokale ondernemers. Een belangrijk onderdeel daarvan is het samenbrengen van onderwijs en arbeidsmarkt. Dijk en Waard moet investeren in de verbinding tussen onze mbo-opleidingen en bedrijven, zodat studenten en ondernemers daarvan profiteren.

Stelling 12: De gemeente moet extra geld vrijmaken voor huiswerkbegeleiding voor kinderen uit minima-gezinnen.

Niet mee eens. De basis- en middelbare scholen in Dijk en Waard moeten van goede kwaliteit zijn. De VVD investeert liever extra geld in muziekonderwijs voor ieder kind, sportlessen bij onze sportverenigingen en meer stageplekken voor mbo-studenten.

Stelling 13: Om schoolverzuim tegen te gaan moet de gemeente geld uitrekken voor extra leerplichtambtenaren.

Helemaal niet mee eens. Schoolverzuim is geen groot probleem in Dijk en Waard. De huidige hoeveelheid leerplichtambtenaren is voldoende.

Stelling 14: Voor milieumaatregelen mogen de lokale lasten stijgen.

Niet mee eens. De energietransitie is voor iedereen haalbaar en betaalbaar. Als VVD staan wij voor realistisch en daadkrachtig klimaatbeleid. De lokale lasten houden we laag. 

Stelling 15: Dijk en Waard moet zo snel mogelijk energieneutraal worden, ook als dat leidt tot hogere kosten voor de burger.

Helemaal niet mee eens. Iedereen moet mee kunnen met de energietransitie. Dat betekent dat we niemand verplichten om van het gas af te gaan en vooral inzetten op innovatie. Als de cv-ketel kapotgaat, stimuleren we om een duurzaam alternatief te kopen.  Innovatie en een verstandig tempo zorgen dat we energieneutraal worden op het tempo waarin iedereen meekan.

Stelling 16: In de gemeente Dijk en Waard mogen extra windmolens gebouwd worden.

Helemaal niet mee eens. We hebben genoeg windmolens in onze gemeente.

Stelling 17: Zonnepanelen mogen op weilanden worden geplaatst.

Helemaal niet mee eens. In Dijk en Waard zijn er nog voldoende daken zonder zonnepanelen. De VVD is geen voorstander van grote zonneweides op grond waar we ook bijvoorbeeld huizen kunnen bouwen. Weilanden vol zonnepanelen krijgen pas een vergunning als de andere opties volliggen.

Stelling 18: De gemeente Dijk en Waard moet subsidie geven om woningen te verduurzamen, ook als hierdoor de lokale belastingen stijgen.

Niet mee eens. De VVD is voor lage lasten, dat blijft zo in Dijk en Waard. Tegelijkertijd moet iedereen op zijn of haar eigen tempo meekunnen met de energietransitie. Dat doen we niet door nu van mensen te eisen dat ze van het gas afgaan, maar door het alternatief aantrekkelijk te maken. Daarom investeren we liever in het warmtenet en het aantrekkelijk meedoen daaraan.

Stelling 19: In Dijk en Waard moeten meer natuurgebieden komen ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond.

Niet mee eens. We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Onze agrarische sector moet kunnen blijven bloeien. Wij zien er niets in om land- en tuinbouwgebied “gedwongen” op te geven voor “natuurontwikkeling”.

Stelling 20: In plaats dat de gemeente extra geld bijdraagt om Geestmerambacht gratis te houden, moet er meer horeca worden toegestaan.

Helemaal mee eens. De VVD wil recreatie in het Geestmerambacht en Land van Luna stimuleren, zodat het gratis toegankelijk kan blijven voor iedereen. Wij zijn tegen entreegeld of betaald parkeren.

Stelling 21: De handhaving moet harder ingrijpen, ook bij kleine overtredingen

Helemaal mee eens. De VVD zet meer in op handhaving en het voorkomen van crimineel gedrag. Bij bewuste overtredingen, hoe klein dan ook, grijpt handhaving hard in. Wij zijn overtuigd van de professionaliteit van onze handhavers om zelf te bepalen wanneer een stevig gesprek beter werkt dan een forse boete.

Stelling 22: De gemeente moet meer geld uittrekken voor extra ordehandhavers (Boa's)

Helemaal mee eens. Onze handhavers (boa’s) zijn er voor onze veiligheid. Wat de VVD betreft krijgen zij voldoende collega’s, de juiste training en de beste spullen om hun werk te kunnen doen.

Stelling 23: Om de veiligheid te bevorderen moet in Dijk & Waard meer cameratoezicht komen

Helemaal mee eens. Iedereen moet veilig over straat kunnen en technologie kan ons helpen om de veiligheid te vergroten. Onveilige plekken pakken we aan door onder andere het plaatsen van extra cameratoezicht en stimuleren dat inwoners hun camera’s registreren bij de politie.

Stelling 24: Tijdens oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij

Niet mee eens. De VVD wil iedereen vrij laten om vuurwerk af te steken zolang dit verantwoord en veilig gebeurt. Landelijke zijn er zwaardere vuurwerksoorten verboden. De hele gemeente vuurwerkvrij maken is geen oplossing voor de overlast. Een vader die met zijn kinderen klein vuurwerk wil afsteken gaan we niet straffen, jongeren die een prullenbak opblazen pakken we hard aan.

Stelling 25: Bij aanbestedingen moet de gemeente duurzame bedrijven voorrang geven, ook als dit meer geld kost

Mee eens. De meest duurzame bedrijven zijn onze lokale ondernemers: zij hoeven niet veel kilometers te maken om voor de gemeente aan de slag te gaan. Lokale ondernemers krijgen daarom bij gelijkwaardige aanbiedingen voorrang bij aanbestedingen. Want als het goed gaat met onze lokale ondernemers, gaat het goed met de gemeente.

Stelling 26: De fusie van Heerhugowaard en Langedijk mag niet ten koste gaan van de voorzieningen in de kleinere kernen

Helemaal mee eens. Door de fusie is Dijk en Waard klaar voor de toekomst. Ieder dorp en iedere wijk heeft zijn eigen karakter en kenmerken. Dat gaan we behouden en verbeteren. De Binding blijft open zodat je ID-kaart of paspoort aangevraagd en opgehaald kan worden waar je dat altijd deed. 

Stelling 27: Iedere dorpsraad krijgt een burgerbegroting met eigen zeggenschap, ook al gaan hierdoor belastingen omhoog

Niet mee eens. De VVD wil samen met alle Dijk en Waarders aan onze gemeente werken. Want hoe we omgaan met verkeer, het groen, het speelpark, welke woningen er mogen komen en hoe we voorzieningen in stand houden kunnen we alleen met elkaar beantwoorden. De VVD is wel voorstander van dorp- en wijkgericht werken, zodat inwoners direct mee kunnen praten over hun eigen wijk of dorp.

Stelling 28: De regelgeving voor horecaondernemers moet worden versoepeld, ook als dit tot meer overlast kan leiden

Helemaal mee eens. Door corona hebben horecaondernemers een enorme klap gekregen. Flexibiliteit vanuit de gemeente is nodig om de horeca te helpen er weer bovenop te komen. Wij willen bijvoorbeeld de grotere terrassen behouden. De VVD vertrouwt erop dat horecaondernemers de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken en wij rekenen op het begrip van de omgeving dat ze in een horecagebied wonen. 

Stelling 29: De eventuele samenvoeging van Sint Pancras en Koedijk bij Alkmaar is ongewenst

Helemaal mee eens. We zijn samen Dijk en Waard, een gemeente van vele dorpen. Daar horen Sint Pancras en Koedijk bij.

Stelling 30: De gemeente moet alle horecaondernemers streng controleren op de CoronaCheck-app

Neutraal. De VVD wil dat handhavers van de gemeente ons veilig houden en wij vertrouwen erop dat onze ondernemers zich aan de CoronaCheck app houden. Zolang het nodig is, moet de gemeente hierop handhaven. De VVD Dijk en Waard hoopt dat de CoronaCheck app zo snel mogelijk niet meer nodig is en ons leven weer normaal wordt.

Stelling 31: Er mag geen belastingverhoging komen voor ondernemers.

Helemaal mee eens. Dijk en Waard moet de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland worden. Daar horen lage lasten voor ondernemers bij.

Stelling 32: De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving.

Helemaal mee eens. Gratis geld bestaat niet. Het geld voor uitkeringen wordt door ons allemaal bij elkaar gewerkt. Dan is het heel logisch als degene die een uitkering ontvangt daar ook iets voor doet en daardoor meer kansen heeft om een baan te vinden. Een uitkering is een trampoline die je helpt terug te komen, geen net waar je in blijft hangen. Daarom moet een uitkering er uiteindelijk op gericht zijn om weer een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Dat is goed voor je eigenwaarde en voor de samenleving.

EXTRA

Stelling 34: Minimaal 40% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huur of sociale koopwoningen zijn.

Neutraal. Iedereen moet een plek kunnen vinden in Dijk en Waard. Daarom wil de VVD 10.000 extra woningen bouwen. Door het woningtekort zit de woningmarkt compleet vast. De 10.000 nieuwe woningen moeten voor minimaal 25% bestaan uit betaalbare starterswoningen. De andere woningen kunnen of betaalbare starterswoningen zijn, gezinswoningen of woningen voor senioren. Alleen met realistische en goede oplossingen creëren we doorstroming en zorgen we dat iedereen hier een thuis kan vinden.

Stelling 35: De gemeente moet meer geld uittrekken voor extra ordehandhavers (boa’s), ook als dat leidt tot hogere kosten.

Helemaal mee eens. De VVD kiest voor investeren in een veilig Dijk en Waard. Onze handhavers (boa’s) zijn er voor onze veiligheid en zorgen dat het rondom de basisscholen van onze kinderen veilig blijft. Wat de VVD betreft krijgen zij voldoende collega’s, de juiste training en de beste spullen om hun werk te kunnen doen.

Stelling 36: De gemeente moet meer geld uittrekken voor extra ordehandhavers, ook op het water.

Helemaal mee eens. De VVD kiest voor een veilig Dijk en Waard. Onze handhavers (boa’s) zijn er voor die veiligheid. Wat de VVD betreft krijgen zij voldoende collega’s, de juiste training en de beste spullen om hun werk te kunnen doen.