VVD Dijk en Waard stemt tegen het nieuwe coalitieakkoord

Als VVD Dijk en Waard kunnen we ons niet achter het nieuwe coalitieakkoord scharen. Gisteren werd het coalitieprogramma gepresenteerd. De VVD is ingeruild voor Groenlinks, PvdA & ChristenUnie. Deze afslag naar links heeft zich duidelijk vertaald in een linkse agenda.

Ten eerste gaat er structureel (nog) meer geld naar armoedebeleid: nog voordat de pilot van € 1.500.000 is gestart, is al besloten om structureel extra geld te investeren. In plaats van meer geld voor symptoombestrijding, vinden wij dat we moeten voorkomen dat mensen in armoede komen en dat we meer moeten inzetten op preventie.

Ten tweede komt er een focus op veel meer sociale huurwoningen, als doel en niet als middel. In plaats van te zorgen voor betere doorstroming door het bouwen van betaalbare koopwoningen en te kijken naar wat echt nodig is om de woningnood aan te pakken.

Ten derde komen er minder parkeerplekken. De parkeergarage die op de planning stond voor het stationsgebied lijkt door deze coalitie van de agenda te zijn gehaald. Daarvoor in de plaats zien wij onder andere in het parkeernormenbeleid dat zoiets als een ''openbare fietsparkeerplaats'' als parkeerplek mag tellen. Geen auto's meer voor Dijk en Waarders, of in ieder geval geen parkeerplek meer

Ten vierde ligt de focus op beestjes, niet op feestjes, in het recreatiegebied. In plaats van de diversie initiatieven te omarmen die zorgen voor een groter en betaalbaar recreatiegebied, kiest deze coalitie ervoor om te focussen op natuur. Inwoners worden vergeten.

Tot slot vrezen wij dat er meer windmolens komen binnen de gemeente. Ondanks dat onderzoek laat zien dat windmolens, ook kleinere modellen, voor veel overlast zorgen, kiest de coalitie ervoor om ze te omarmen. Wij zijn tegen windmolens op land, maar voor andere mogelijkheden voor verduurzaming zoals zon op daken.

Daarnaast en bovenal laat dit akkoord veel extra uitgaven zien. Beloftes die we met zijn allen moeten betalen. Wij vragen ons af hoe de coalitie denkt dit allemaal te gaan bekostigen.

Dus kritisch zoals u van ons gewend bent, gaan wij de komende periode constructief alternatieven aanbieden voor bovenstaande punten. Meedenken, meepraten of meedoen? Stuur een mailtje naar info@vvddijkenwaard.nl